ตราสัญญลักษณ์
สภาพทั่วไปและสภาพภูมิประเทศ
สภาพทางการศึกษา
สภาพเศรษฐกิจและสังคม
หมู่บ้านและประชากร
การบริการพื้นที่และทรัพยากร
 
 
 
 
นโยบายผู้บริหาร
วิสัยทัศน์และพันธกิจ
แผนยุทธศาตร์การพัฒนา
แผนดำเนินงาน
ผลแผนการดำเนินงาน
แผนพัฒนาสามปี
แผนอัตรากำลัง
ลดขั้นการปฎิบัติราชการ
รายงานการประชุมสภา
 
 
 
ข้อบัญญัติงบประมาณ
ข้อบัญญัติกฏหมาย/ข้อบังคับ
 
 
 
 
 
 

ติดต่อ องค์การบริหารส่วนตำบลสามเรือนŒ

 
     
 

สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลสามเรือน

 
     
  อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13160  
  โทร. 0-3533-0464 โทรสาร.0-3533-0464  
  facebook: https://www.facebook.com/maporpeangkan/